-->

April 1, 2014

(নিয়োগের আবেদন পত্র ) job Application Form

Application Form for appointment and thus can write
(

নিয়োগের আবেদন পত্র এইভাবে লিখতে পারেন ।
ZvwiL 18/11/2012
eivei,

‡Rjv wmwfj mvR©b,
m`i, ‡bvqvLvjx|

welq:-¯^v¯’¨ mnKvix c‡` wb‡qv‡Mi Av‡e`b |
           
Rbve,
h_vwewnZ mb¥vb cye©K GB †h,MZ 22/11/2012 Bs Zvwi‡LÒˆ`wbK B‡ËdvKÓcwGKvi cÖKvwkZ GK wb‡qvM weÁwßi gvidZ Rvwb‡Z cvijvg †h,¯^v¯’¨ mnKvix c‡` †jvK wb‡qvM Kiv n‡e|Avwg D³ c‡`i GKRb cªv_x wn‡m‡e Av‡e`b Kwi‡ZwQ|wb‡¤œ Avgvi cª‡qvRbx Z_¨vw`i weeib Zz‡j aijvg|

1| cÖv_xi bvg : ‡gvi‡k` Avjg|
2| wcZv bvg : |
3| gvZv bvg : Rq¸b †eMg|
4| cÖv_xi c‡`i bvg: ¯^v¯’¨ mnKvix|
5| ¯’vqx wVKvbv : dinv`yj Bmjvg,cÖh‡Zœ-gwbi DÏxb gyÝxevox
            MÖvg :............| WvKMi :............. Dc‡Rjv ,......... †Rjv: ........|
6| eZ©gvb wVKvbv : dinv`yj Bmjvg,cÖh‡Zœ-gwbi DÏxb gyÝxevox
            MÖvg :............| WvKMi :............. Dc‡Rjv ,......... †Rjv: ........|
7| R¤œ ZvwiL :10/08/1987Bs|
8| eqm :25eQi,4gvm,10w`b|
9| RvZxqZv:evsjv‡`kx|
10| ag© :Bmjvg|
11| wkক্ষvMZ †hvM¨Zv :
cixক্ষvi bvg
wefvM
‡MªW/‡kÖYx
cv‡mi mb
‡evW©/wek¦we`¨vjq
`vwLj
gv`ªvmv †evW©

2004
gv`ªvmv
GBP.Gm.wm
gvbweK

2006
Kzwgjv

  AZGe,webxZ cÖv_©bv GB †h,Avgv‡K D³ c‡` wb‡qvM `v‡b evwaZ Kwi‡Z Avcbvi gwR© nq|
                                                                                               
                                                                                   webxZ wb‡e`b
                                                                                  Avcvbvi eva¨MZ


                                                                  ­­­                  ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
                                                                                   ¯^vক্ষi

mshy³ :1| wkক্ষvMZ †hvM¨Zvi mb` (mZ¨vwqZ)`yB d`|
­­­­­­        2| Qwe 3 Kwc (mZ¨vwqZ)|
        3| bvMwiKZ¡ mb`|
        4| PvwiwÎK  mb`(mZ¨vwqZ)|
        5| 5 UvKv g~‡j¨gv‡bi Ae¨eüZ WvKwU‡KUhy³ GKwU Lvg|
        6| 100 UvKvi †UªRvix Pvjvb bs 1276|ZvwiL 19/12/2012|


)

No comments:

Post a Comment